ÇOKLU ORTAM: Herhangi bir içeriğin çok çeşitli formlarda(resim, yazı, ses…) sunulmasıdır.
Avantajları: Aktif öğrenme, Öğrenimi eğlenceli hale getirme, Yaratıcılık, Bireysel öğrenme, İşbirliği, Motivasyon sağlama, İletişim becerileri kazandırma, Birçok duyuya hitap etme, Yapıcılık, Pekiştireç verme, Kontrol, Kolaylaştırıcı, Geribildirim, Teknoloji uygulamaları, Esneklik, Düşünme becerileri
İkili Kodlama Kuramı: Sembolik Bellek Sistemleri’nin yapısal ve işlevsel özelliklerine ilişkin bir dizi varsayım üzerine kurulmuştur. Kuramın temel varsayımı şudur: Biliş; dil ile sözel olmayan nesneler, olaylar hakkındaki bilgileri sembolize etmek ve işlemek amacıyla, bireysel deneyimlere paralel olarak gelişen, birbirinden farklı ve biçime özel, birbirinden bağımsız olmasına karşın birbiriyle ilişkili, sözel ve sözel olmayan iki sembolik sistem tarafından oluşturulmuştur. Sol beyin: sözel bilgi- Sağ beyin mantıksal ve ardışık bilgi
Çoklu Ortamda Bilişsel Model(Mayer): Görsel ve işitsel deneyimler/bilgiler birbirinden farklı bilgi-işleme kanalları tarafından işlenir. Bilgi-işleme kanallarının bilgi/deneyim-işleme kapasiteleri sınırlıdır. Bilgiyi/deneyimi kanallarda işleme süreci, birbiriyle tutarlı bilişsel semboller oluşturmaya yarayan etkin bilişsel bir süreçtir.
Model, temel aldığı kuramlarla tutarlı olarak, bilgi-işleme sürecinde üç önemli bilişsel işlev üzerine odaklanır; bilgileri seçme, bilgileri düzenleme ve bilgileri bütünleştirme (Mayer, 2001). Bilgileri seçme sürecinde; ilgili sözcükler sözel çalışan bellekte, ilgili imgeler ise görsel çalışan bellekte işlenmek üzere seçilir. Sonra seçilen sözel bilgiler sözel bilişsel sistemde, görsel bilgiler ise görsel bilişsel sistemde düzenlenir. En sonunda düzenlenen sözel ve görsel bilgiler, birbirleriyle ve önceki bilgilerle bütünleştirilir.
Çoklu Ortam Tasarım İlkeleri
1. Çoklu temsil ilkesi (Multiple representation/multimedia principle)
Bir ifadeyi hem sözcüklerle hem de resimlerle açıklamak yalnızca sözcüklerle açıklamaktan iyidir.
2. Özlülük/tutarlılık ilkesi (Coherence principle)
Konu dışı sözcükler, resimler, sesler dahil edilmediğinde öğrenci daha iyi öğrenmektedir. Çoklu ortam sunuları açık ve özlü olmalıdır.
3. Kanal ilkesi (Modality principle)
4. Canlandırmanın sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir.
5. Aşırılık ilkesi (Redundancy principle)
Canlandırmanın sadece sözlü anlatımla desteklendiği durumlar, canlandırmanın aynı anda, sözlü anlatım ve yazılı metinle desteklendiği durumlardan daha etkilidir.
6. Birliktelik ilkesi (Contiquity principle)
a. Uzaysal/konumsal birliktelik ilkesi, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve resimlerin ekranda veya sayfada yakın sunulduğunda öğrenmenin daha etkili olacağına işaret eder.
b. Zamansal birliktelik ilkesi, birbiriyle ilgili veya birbirine karşılık gelen sözcük ve resimlerin ardışık olarak değil, eşzamanlı olarak sunulduğunda öğrenmenin olumlu olarak etkileneceğine işaret etmektedir.
7. Bireysel farklılıklar ilkesi (Individual differences principle)
Konuyu az bilen öğrencilerde konuyu daha iyi bilen öğrencilere oranla çoklu ortam etkisi ve birliktelik etkisinin daha yüksek düzeyde olduğu saptanmıştır. Uzaktan eğitim mantığı.

Yazar : admin

Çoklu Ortam Nedir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Bağlantılar